• Sadrži biogene amine, peptid diozim , flavonske glikozide, trijeslovine.